Penanggung Jawab :
Prof. Dr. dr. Nurpudji A. Taslim, M.PH, Sp.GK(K)

Ketua Redaksi :
dr. Agussalim Bukhari, M.Med, Ph.D, Sp.GK(K)

Dewan Redaksi : 
dr. Widjaja Lukito, Ph.D, Sp.GK
Prof. dr. Nur Indrawaty Lipoeto, MSc, Ph.D
Prof. Dr. dr. Suryani As’ad, M.Sc, Sp.GK
Prof. Dr. dr. Abdul Razak Thaha, M.Sc, S
Dr. dr. Luciana Sutanto, M.Sc, Sp.GK, K

Penyunting Pelaksana  : 
dr. Andi Faradilah, M.Kes, Sp.GK

Administrasi/IT :
Abdul Muhtar HT, S.Si